Declarations of interest

 Declarations of interest for agenda item 'Community Safety Partnership Plan 2020/21'